Regulamin usługi „Konsultacja Stacjonarna”

 

 1. Postanowienia ogólne
  • Regulamin dotyczy zasad korzystania z usługi świadczonej stacjonarnie „Konsultacja Stacjonarna” (dalej „Usługa”), podmiotu świadczącego usługę, wynagrodzenia, postępowania reklamacyjnego i przetwarzania danych osobowych osoby korzystającej z Usługi.
  • Na życzenie Użytkownika lub osoby przystępującej do korzystania z Usługi Regulamin może być przesłany droga elektroniczną na wskazany przez zainteresowanego adres mailowy.

 

 1. Definicje
  • Administrator – Fizjoporadnia sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Piotra Michałowskiego 6/83, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej We Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000643749, NIP 8862994333, REGON 365715012

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem fizjoporadnia.pl, za pośrednictwem którego możliwe jest zawarcie Umowy na Konsultacje On-line, jego regulamin dostępny jest pod adresem  https://fizjoporadnia.pl/regulamin-serwisu-fizjoporadnia-pl/

 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Serwisu.
 • Pacjent –osoba fizyczna korzystający bezpośrednio z Konsultacji On-line (w tym użytkownik).
 • Specjalista – lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub inną osoba niewymienioną powyżej wykonującą czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczącą usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne.
 • Usługa Stacjonarna, zwana też Usługą – usługa świadczona przez Specjalistę w sposób bezpośredni w gabinecie na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Umowa na Usługi Stacjonarne – umowa o świadczenie usług w postaci Usług Stacjonarnych zawierana albo zawarta między Użytkownikiem a Specjalistą za pośrednictwem Serwisu, lub w miejscu wykonywania usługi.
 • Regulamin – Regulamin usługi stacjonarnej, świadczonej w prowadzonym przez Administratora gabinecie.
 1. Zasady korzystania z Usług Stacjonarnych
  • Przystąpienie do korzystania z Usług Stacjonarnych, warunkowane jest akceptacją niniejszego Regulaminu przez Pacjenta, oraz akceptacją możliwości świadczenia usługi przez Specjalistę.
  • Rodzaje Usług Stacjonarnych:
   1. Konsultacje zdrowotne;
   2. porada albo;
   3. informacja zdrowotna;
   4. zabiegi manualne;
   5. ćwiczenia zdrowotne;
   6. dobór i wykonanie ortez stóp.

 

 • Usługa Stacjonarna jest świadczeniem zdrowotnym, którego udzielenie może nastąpić pod warunkiem podania przez Pacjenta najpóźniej do terminu umówionej Usługi, następujących danych potrzebnych do udzielenia świadczenia i prowadzenia w związku z tym dokumentacji medycznej:
  1. imię (imiona) i nazwisko (nazwiska),
  2. data urodzenia,
  3. płeć,
  4. obywatelstwo,
  5. adres miejsca zamieszkania,
  6. w przypadku osoby małoletniej również dane opiekuna prawnego,
  7. numer PESEL, jeżeli został nadany lub inny numer ewidencyjny (w przypadku braku numeru PESEL),
  8. dane i dokumenty dotyczące stanu zdrowia Pacjenta udzielonych mu dotychczas świadczeniach, niezbędne do realizacji Świadczenia Konsultacji On-Line,
  9. adres e-mail i numer telefonu kontaktowego (z wyłączeniem numeru telefonu stacjonarnego).
 • Dane, o których mowa w punkcie powyżej, Pacjent może wysłać na adres e-mail Administratora lub przekazać osobiście w czasie zbierania przez Specjalistę wywiadu osobowego.
 • W uzasadnionych medycznie przypadkach, Specjalista może prosić Pacjenta o skierowanie lekarskie na określony zakres usługi.
 • Specjalista prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z wytycznymi Krajowej Izby Fizjoterapeutów lub innych organów samorządu zawodowego dla właściwego zawodu medycznego.
 • Usługa Stacjonarna może być poprzedzona przeprowadzeniem ankiety dotyczącej m.in. ogólnego stanu zdrowia Pacjenta, dotychczasowego leczenia, wyników badań, przyjmowanych leków czy predyspozycji genetycznych.
 • Specjalista przeprowadza badanie Pacjenta, które ma na celu ocenę stanu jego zdrowia oraz dobranie właściwych metod leczenia.

 

 1. Warunki świadczenia Usługi Stacjonarnej
  • Usługi Konsultacji On-Line są świadczone odpłatnie.
  • Wysokość opłat określa cennik Usług On-Line dostępny na stronie Serwisu pod adresem https://fizjoporadnia.pl/cennik/ Usługi medyczne zwolnione są z podatku VAT.

Zamówienia Usługi oraz opłaty za nią można dokonać za pośrednictwem systemu udostępnionego na stronie Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Serwisu dostępnego pod adresem  https://fizjoporadnia.pl/regulamin-serwisu-fizjoporadnia-pl/

 • Opłaty należy dokonać przed wykonaniem usługi, lub bezpośrednio po jej zakończeniu.
 • Dostępne formy płatności: przelew bankowy na konto Administratora 02 1140 2004 0000 3102 7653 1273, płatność kartą płatniczą Visa, Master Card w miejscu wykonania usługi.
 • Realizacja Usługi możliwa jest tylko po uprzedniej rezerwacji terminu wizyty zgodnie z poniższą procedurą:
  1. rezerwacja terminu wizyty możliwa jest: telefonicznie, w tym celu należy skontaktować się z Administratorem, dzwoniąc na numer +48510971426; mailowo, w tym celu należy skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@fizjoporadnia.pl, lub przez wyszczególnione na stronie internetowej https://fizjoporadnia.pl/kontakt/ formy komunikacji.
  2. zmiana terminu wizyty, jest możliwa nieodpłatnie do godziny 18 dnia poprzedzającego dzień wizyty, np. wizytę na godzinę 12 w dniu 28 lipca 2020 roku, można odwołać nieodpłatnie do godziny 18 dnia 27 lipca 2020 roku;
  3. niezachowanie granicznego terminu odwołania wizyty, określonego w pkt. b powyżej, skutkuje koniecznością opłaty 50% ceny usługi z tytułu gotowości Specjalisty do świadczenia Usługi;
  4. niepoinformowanie o fakcie odwołania lub chęci przełożenia Usługi, skutkuje koniecznością pokrycia 100% opłaty za zarezerwowaną Usługę Stacjonarną;
  5. wszelkie zmiany w terminach wizyt należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo, na opublikowane na stronie www.fizjoporadnia.pl, dane kontaktowe.
 • Pacjent zobowiązany jest do terminowego wstawienia się w umówione miejsce wykonywania Usługi.
  1. W przypadku opóźnienia godziny wykonywania Usługi z winy Pacjenta, Specjalista nie ma obowiązku przedłużania zarezerwowanego na poczet wykonania danej usługi czasu i ma prawo do jej zakończenia w terminie wyznaczonym na czas jej realizacji.
  2. W przypadku opóźnienia godziny wykonywania Usługi z winy Specjalisty, zobowiązany jest on do wykonania usługi w pełnym czasie, przewidzianym do jej wykonania.

 

 

 1. Zasady odpowiedzialności
  • Administrator/Specjalista i Użytkownik/Pacjent zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona Umowy poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona ta nie ponosi odpowiedzialności.
  • Administrator/Specjalista nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika/Pacjenta niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, zwłaszcza w przypadku podania danych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Użytkowniku/Pacjencie.
  • Administrator/Specjalista nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usług przez Użytkownika/Pacjenta w sposób sprzeczny z Regulaminem.
  • Administrator/Specjalista nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
   1. wyrządzone podmiotom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników/Pacjentów z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
   2. powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Administrator/Specjalista nie ponosi odpowiedzialności, np. wskutek działania siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich, z wyjątkiem osób, za które Administrator/Specjalista ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa.
   3. powstałe w wyniku podanie przez Użytkownika/Pacjenta nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji.

 

 1. Reklamacje
  • Pacjentowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku z wykonywaniem Usługi Stacjonarnej. Zapytania, uwagi i reklamacje dotyczące świadczonej usługi należy zgłaszać na adres e-mail kontakt@fizjoporadnia.pl
  • Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych, chyba że odpowiedni Regulamin Organizacyjny przewiduje krótszy termin.
  • Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej:
   1. dane pozwalające na identyfikację Pacjenta: login Użytkownika, imię i nazwisko Pacjenta, adres e-mail, adres pocztowy (dla reklamacji składanych listownie);
   2. określenie przedmiotu reklamacji,
   3. określenie ewentualnych żądań Pacjenta,
   4. wskazanie daty zaistnienia zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu Usługi Stacjonarnej.
  • Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych uprawnień przysługujących Użytkownikowi na mocy przepisów prawa.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych

Poprzez zlecenie Konsultacji On-line Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby wykonania Usługi oraz rozliczeń z tym związanych, jak również na potrzeby postępowania reklamacyjnego. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu zostały określone w Klauzuli dostępnej pod adresem https://fizjoporadnia.pl/klauzula-informacyjna-przetwarzania-danych-osobowych/

 

 1. Postanowienia końcowe
  • Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu oraz w siedzibie Administratora. Regulamin – na żądanie Użytkownika przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@fizjoporadnia.pl – zostanie przekazany Użytkownikowi nieodpłatnie w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  • O każdej zmianie Administratora poinformuje Użytkownika z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Użytkownik może odmówić jej akceptacji – e-mailem przesłanym na adres kontakt@fizjoporadnia.pl. W takim przypadku Konto Użytkownika zostanie zlikwidowane w dniu wejścia w życie zmiany.
  • Zamówienia dokonane w Serwisie, które nastąpiły przed dniem wejścia w życie zmian podlegają zasadom dotychczasowym.
  • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia regulaminu Serwisu dostępnego pod adresemhttps://fizjoporadnia.pl/regulamin-serwisu-fizjoporadnia-pl/, a także powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy i prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, ustawy o działalności leczniczej oraz inne właściwe przepisy prawa.