Regulamin usługi świadczonej drogą elektroniczną „Konsultacja On-Line”

 

 1. Postanowienia ogólne
  • Regulamin dotyczy zasad korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną „Konsultacja On Line” (dalej „Usługa”), podmiotu świadczącego usługę, wynagrodzenia, postępowania reklamacyjnego i przetwarzania danych osobowych osoby korzystającej z Usługi.
  • Na życzenie Użytkownika lub osoby przystępującej do korzystania z Usługi Regulamin może być przesłany droga elektroniczną na wskazany przez zainteresowanego adres mailowy.

 

 1. Definicje
  • Administrator – Fizjoporadnia sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Piotra Michałowskiego 6/83, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej We Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000643749, NIP 8862994333, REGON 365715012

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem fizjoporadnia.pl, za pośrednictwem którego możliwe jest zawarcie Umowy na Konsultacje On-line, jego regulamin dostępny jest pod adresem  https://fizjoporadnia.pl/regulamin-serwisu-fizjoporadnia-pl/

 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Serwisu.
 • Pacjent –osoba fizyczna korzystający bezpośrednio z Konsultacji On-line (w tym użytkownik).
 • Specjalista – lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub inną osoba niewymienioną powyżej wykonującą czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczącą usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne.
 • Konsultacja on-line, zwana też Usługą – usługa świadczona przez Specjalistę za pośrednictwem Serwisu (zapewnienie konsultacji ze Specjalistą) drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Umowa na Konsultacje Online – umowa o świadczenie usług w postaci Konsultacji On-line zawierana albo zawarta między Użytkownikiem a Specjalistą za pośrednictwem Serwisu.
 • Regulamin – Regulamin usługi świadczonej drogą elektroniczną „Konsultacja On-Line”

 

 1. Zasady korzystania z Konsultacji On-line
  • Przystąpienie do korzystania z Konsultacji On-Line, warunkowane jest akceptacją niniejszego Regulaminu przez Pacjenta, oraz akceptacją możliwości świadczenia usługi Konsultacji On-Line przez Specjalistę.
  • Rodzaje Konsultacji On-Line:
   1. konsultacja on-line;
   2. porada albo;
   3. informacja zdrowotna.
  • Formy komunikacji pomiędzy Pacjentem a Specjalistą:
   1. czat – wymiany krótkich wiadomości tekstowych między Pacjentem a Specjalistą,
   2. telekonferencja – przekaz głosowy, pomiędzy Pacjentem a Specjalistą,
   3. wideokonferencja – przekaz audiowizualny, pomiędzy Pacjentem a Specjalistą,
   4. wymiana wiadomości email.
  • Wybór poszczególnego rodzaju Konsultacji On-Line oraz formy komunikacji uzależniony jest od indywidualnych ustaleń pomiędzy Pacjentem a Specjalistą. Podczas pierwszej konsultacji. Specjalista, może samodzielnie zdecydować o formie komunikacji, mając na względzie najwyższe dobro Pacjenta, uwarunkowania techniczne oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na przebieg i jakość konsultacji.
  • Konsultacja on-line jest świadczeniem zdrowotnym, którego udzielenie może nastąpić pod warunkiem podania przez Pacjenta najpóźniej do terminu umówionej Konsultacji On-Line, następujących danych potrzebnych do udzielenia świadczenia i prowadzenia w związku z tym dokumentacji medycznej:
   1. imię (imiona) i nazwisko (nazwiska),
   2. data urodzenia,
   3. płeć,
   4. obywatelstwo,
   5. adres miejsca zamieszkania,
   6. w przypadku osoby małoletniej również dane opiekuna prawnego,
   7. numer PESEL, jeżeli został nadany lub inny numer ewidencyjny (w przypadku braku numeru PESEL),
   8. dane i dokumenty dotyczące stanu zdrowia Pacjenta udzielonych mu dotychczas świadczeniach, niezbędne do realizacji Świadczenia Konsultacji On-Line,
   9. adres e-mail i numer telefonu kontaktowego (z wyłączeniem numeru telefonu stacjonarnego).
  • Dane, o których mowa w punkcie powyżej, Pacjent może wysłać na adres e-mail Administratora lub przekazać osobiście w czasie zbierania przez Specjalistę wywiadu osobowego.
  • Świadczenie Konsultacji On-Line udzielane przez Specjalistę nie obejmuje świadczeń zdrowotnych wymagających osobistego, bezpośredniego kontaktu ze specjalistą medycznym.
  • Konsultacje On-line mają ograniczony charakter i mogą nie zawierać wszystkich elementów badania. Specjalista konsultujący może skierować pacjenta na wizytę stacjonarną, jeżeli takie postępowanie uzna za zasadne i konieczne.
  • W uzasadnionych medycznie przypadkach, Specjalista może prosić Pacjenta o skierowanie lekarskie na określony zakres fizjoterapii.
  • Specjalista prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z wytycznymi Krajowej Izby Fizjoterapeutów lub innych organów samorządu zawodowego dla właściwego zawodu medycznego.
  • Konsultacja On-line może być poprzedzona przeprowadzeniem ankiety dotyczącej m.in. ogólnego stanu zdrowia Pacjenta, dotychczasowego leczenia, wyników badań, przyjmowanych leków czy predyspozycji genetycznych.
  • Specjalista przeprowadza badanie Pacjenta, które ma na celu ocenę stanu jego zdrowia oraz dobranie właściwych metod leczenia.

 

 1. Warunki świadczenia Konsultacji On-line
  • Usługi Konsultacji On-Line są świadczone odpłatnie.
  • Wysokość opłat określa cennik Usług On-Line dostępny na stronie Serwisu pod adresem https://fizjoporadnia.pl/cennik/ Usługi medyczne zwolnione są z podatku VAT.

Zamówienia Usługi oraz opłaty za nią można dokonać za pośrednictwem systemu udostępnionego na stronie Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Serwisu dostępnego pod adresem  https://fizjoporadnia.pl/regulamin-serwisu-fizjoporadnia-pl/

 • Opłaty należy dokonać przed odbyciem konsultacji.
 • Realizacja Usługi możliwa jest tylko po uprzedniej rezerwacji terminu wizyty zgodnie z poniższą procedurą:
  1. rezerwacja terminu wizyty możliwa jest: telefonicznie, w tym celu należy skontaktować się z Administratorem, dzwoniąc na numer +48510971426; mailowo, w tym celu należy skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@fizjoporadnia.pl, lub przez wyszczególnione na stronie internetowej https://fizjoporadnia.pl/kontakt/ formy komunikacji.
  2. zmiana terminu wizyty, jest możliwa nieodpłatnie do godziny 18 dnia poprzedzającego dzień wizyty, np. wizytę na godzinę 12 w dniu 28 lipca 2020 roku, można odwołać nieodpłatnie do godziny 18 dnia 27 lipca 2020 roku;
  3. niezachowanie granicznego terminu odwołania wizyty, określonego w pkt. b powyżej, skutkuje koniecznością opłaty 50% ceny usługi z tytułu gotowości Specjalisty do świadczenia Usługi;
  4. niepoinformowanie o fakcie odwołania lub chęci przełożenia Konsultacji, skutkuje koniecznością pokrycia 100% opłaty za zarezerwowaną Konsultację On-Line;
  5. wszelkie zmiany w terminach wizyt należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo, na opublikowane na stronie www.fizjoporadnia.pl, dane kontaktowe.
 • O wyznaczonej godzinie Pacjent musi być osiągalny za pośrednictwem ustalonego z Administratorem lub Specjalistą środka komunikacji.

 

 1. Wymagania techniczne dla korzystania z Konsultacji On-line
  • Konsultacje On-Line świadczone są na odległość, za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: telefon, czat, wideo.
  • Komunikacja może odbywać się na wszystkich urządzeniach elektronicznych z dostępem do Internetu, które posiadają sprawny komunikator dający w zależności od charakteru konsultacji możliwość połączenia w formie czatu, wideokonferencji lub telefonicznie, a także umożlwiający odtwarzanie i przesyłanie plików tekstowych, zdjęć, plików wideo .
  • Wymagania techniczne. W zależności od przyjętej formy komunikacji:
   1. konsultacja telefoniczna: sprawny telefon;
   2. czat: komunikator z dostępem do Internetu;
   3. wideokonferencja: komunikator z dostępem do Internetu, umożliwiający połączenia audio-wideo, sprawny mikrofon, sprawne głośniki, sprawna kamera internetowa;
   4. preferowane komunikatory: Skype, Zoom, Whatsapp, Facebook Messneger. Google Hangouts.
  • Formę komunikacji ustala Specjalista podczas pierwszego kontaktu konsultacyjnego.
  • Specjalista może odmówić udzielenia Konsultacji On-Line, gdy uzna, że uwarunkowania techniczne lub inne okoliczności losowe uniemożliwiają sprawne przeprowadzenie konsultacji.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za mankamenty techniczne, leżące po stronie pacjenta i uniemożliwiające sprawne odbycie Konsultacji On-Line.
  • Przerwanie przez Pacjenta połączenia z przyczyn technicznych lub innych okoliczności losowych nie leżących po stronie Administratora, nie zwalnia Pacjenta z dokonania opłaty za Konsultację On-Line.
  • Wizytę przerwaną przez Specjalistę z przyczyn technicznych lub okoliczności losowych, leżących po stronie Administratora lub Specjalisty, uznaje się za nieodbytą. Pacjentowi przysługuje prawo do przełożenia nieodbytej wizyty na inny termin lub zwrot wpłaconej za Konsultację należności.

 

 1. Zasady odpowiedzialności
  • Administrator/Specjalista i Użytkownik/Pacjent zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona Umowy poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona ta nie ponosi odpowiedzialności.
  • Administrator/Specjalista nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika/Pacjenta niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, zwłaszcza w przypadku podania danych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Użytkowniku/Pacjencie.
  • Administrator/Specjalista nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usług przez Użytkownika/Pacjenta w sposób sprzeczny z Regulaminem.
  • Administrator/Specjalista nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
   1. wyrządzone podmiotom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników/Pacjentów z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
   2. powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Administrator/Specjalista nie ponosi odpowiedzialności, np. wskutek działania siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich, z wyjątkiem osób, za które Administrator/Specjalista ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa.
   3. powstałe w wyniku podanie przez Użytkownika/Pacjenta nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji.

 

 1. Odstąpienie od umowy na Konsultację On-line
  • Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Serwisu dostępnego pod adresem https://fizjoporadnia.pl/regulamin-serwisu-fizjoporadnia-pl/
  • Ponadto każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę warunków Umowy, przepisów prawa lub praw drugiej strony lub osoby trzeciej.

 

 1. Reklamacje
  • Pacjentowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku z wykonywaniem Konsultacji On-Line. Zapytania, uwagi i reklamacje dotyczące działania Serwisu i związanych z nim kwestii natury technicznej należy zgłaszać na adres e-mail kontakt@fizjoporadnia.pl
  • Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych, chyba że odpowiedni Regulamin Organizacyjny przewiduje krótszy termin.
  • Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej:
   1. dane pozwalające na identyfikację Pacjenta: login Użytkownika, imię i nazwisko Pacjenta, adres e-mail, adres pocztowy (dla reklamacji składanych listownie);
   2. określenie przedmiotu reklamacji,
   3. określenie ewentualnych żądań Pacjenta,
   4. wskazanie daty zaistnienia zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu Usługi Konsultacji On-Line.
  • Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych uprawnień przysługujących Użytkownikowi na mocy przepisów prawa.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych

Poprzez zlecenie Konsultacji On-line Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby wykonania Usługi oraz rozliczeń z tym związanych, jak również na potrzeby postępowania reklamacyjnego. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu zostały określone w Klauzuli informacyjna w związku z fizjoterapeutyczną „konsultacją on-line” (świadczenie zdrowotne) dostępnej pod adresem https://fizjoporadnia.pl/klauzula-informacyjna-przetwarzania-danych-osobowych/

 

 1. Postanowienia końcowe
  • Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu oraz w siedzibie Administratora. Regulamin – na żądanie Użytkownika przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@fizjoporadnia.pl – zostanie przekazany Użytkownikowi nieodpłatnie w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  • O każdej zmianie Administratora poinformuje Użytkownika z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Użytkownik może odmówić jej akceptacji – e-mailem przesłanym na adres kontakt@fizjoporadnia.pl. W takim przypadku Konto Użytkownika zostanie zlikwidowane w dniu wejścia w życie zmiany.
  • Zamówienia dokonane w Serwisie, które nastąpiły przed dniem wejścia w życie zmian podlegają zasadom dotychczasowym.
  • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia regulaminu Serwisu dostępnego pod adresemhttps://fizjoporadnia.pl/regulamin-serwisu-fizjoporadnia-pl/, a także powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy i prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, ustawy o działalności leczniczej oraz inne właściwe przepisy prawa.